BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI
BAŞKANA ULAŞIM
FOTOĞRAF ALBÜMÜ
BELEDİYE TARİHÇESİ
BELEDİYE MECLİSİ
BAŞKAN YARDIMCILARI
ENCÜMEN
MECLİS KARARLARI
MECLİS GÜNDEMİ
İHALELER
FAALİYET RAPORLARI
MÜDÜRLÜKLER
MUHTARLAR
ESKİ BAŞKANLAR
KAMU HİZMET STANDARTI
DENETİM KOMİSYON RAPORU
STRATEJİK PLAN
HABERLER
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
KAYBETTİKLERİMİZ
TOKİ BELGELERİMİZ
MUHTARLAR
KASABA TARİHÇESİ
e-BELEDİYE
Nikah İşlemleri
Sosyal Yapı
FOTOĞRAF GALERİSİ
GENEL BİLGİLER
İLETİŞİM FORMU
TELEFON REHBERİ
ivrindi Belediyesi
» Kurumsal  » İHALELER
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale Tarihi: 12.12.2017 14:00
İhale Yeri: Bedrettin Mah. Atatürk Meydanı. No:8 10770 İVRİNDİ/BALIKESİR

Sonuçlanmış AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İVRİNDİ BELEDİYESİ

1350 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 190.000 LİTRE MOTORİN  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/577024

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bedrettin Mah. Atatürk Meydanı. No:8 10770 İVRİNDİ/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2664561004 - 2664561432

c) Elektronik Posta Adresi

:

ivrindi@ivrindi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.350 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 190.000 LİTRE MOTORİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Benzin, Belediye araçlarının deposuna fiş karşılığı akaryakıt istasyonundaki pompadan teslim alınabileceği gibi akaryakıt istasyonunun ilçe merkezine uzaklığı da dikkate alınarak, yüklenici tarafından temin edilecek ve belediyenin uygun göreceği yere yerleştirilecek akaryakıt tankı içerisine alınabilecektir. Motorin ise belediyenin araç parkı içerisindeki akaryakıt tankı içerisine teknik şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda alınacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar peyder pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sakarya Mahallesi Atatürk Meydanı No 8 10770 İVRİNDİ- BALIKESİR

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhale konusu malın satış faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler;

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilık yazısı ve Bayilik Sözleşmesi ",

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonluk Bayilik Belgesi,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu İlgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesi,
 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İstekli İmalatcı ise,

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İvrindi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer huşular :

İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İHALELERİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
KİRALANACAK TARLA,ÇAYOCAĞI,AHIR VE KAHVEHANE İLANI 24.05.2019 14:30 Devam Ediyor
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 12.12.2017 14:00 Sonuçlanmış
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 09.12.2015 10:00 Sonuçlanmış
Tarlaların Kiralama İhale İlanı 13.11.2015 00:00 Sonuçlanmış
Yapım,işletim ve devir 20.11.2015 13:30 Sonuçlanmış
Tarlaların Kiralama İhale İlanı 06.11.2015 14:00 Sonuçlanmış
Yeni düğün salonu kantini ve Araç İhalesi 24.07.2015 15:16 Sonuçlanmış


1